Sveiki, Svečias
Prisijungimo vardas: Slaptažodis: Prisiminti mane

TEMA: Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2014-04-15 22:03 #323

 • admin
 • admin avataras
 • Neprisijungęs
 • Administratorius
 • Žinutės: 113
 • Gauta padėkų: 86
Suvestinė redakcija nuo 2016-08-23

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 4-127, i. k. 113301MISAK000D1-14

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-14
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu:
1. T v i r t i n u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3189);
2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-239 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 57-2044);
2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3740);
2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 41-1596);
2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. D1-564 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 115-4897);
2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. D1-272 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 38-1905).APLINKOS MINISTRAS VALENTINAS MAZURONIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.
2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje ir privačiuose dirbtiniuose vandens telkiniuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

II. SĄVOKOS

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;
4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;
4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;
4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Nr. D1-1077, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21007
Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 papunkčiuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“, įrašytas žuvis. Mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai, uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti tik sutikus žvejybos ploto naudotojui, turint jo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kuriame nurodyta teisė gaudyti uodo trūklio lervas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919
Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;
9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.
10. Draudžiama veikla:
10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 10.3 papunkčio reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar masalais, kuriais tuo metu toje vietoje žvejoti draudžiama ar nustatyta tvarka neįgijus teisės žvejoti tokiais įrankiais ir masalais, pažeidžiant Taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei siauražnypliai, plačiažnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai, (toliau – draudžiami žvejybos būdai);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919

10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrui telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

10.7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;
Papildyta punktu:
Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

10.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.
Papildyta punktu:
Nr. D1-260, 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 41-2016 (2013-04-20), i. k. 113301MISAK00D1-260
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

11. Draudžiama žvejoti:
11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;
11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

11.5. Neteko galios nuo 2015-01-10
Punkto naikinimas:
Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409

11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;
11.7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168
Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;
11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;
11.11. Neteko galios nuo 2015-01-10
Punkto naikinimas:
Nr. D1-14, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-09, i. k. 2015-00409

11.12. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);
11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;
11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose.
Papildyta punktu:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

11.15. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.17. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

11.18. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose;
Papildyta punktu:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

11.19. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;
Papildyta punktu:
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

11.20. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant įrankius ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai (išskyrus žvejybą masalui naudojant slieką arba žuvies gabalėlį);
Papildyta punktu:
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066

11.21. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);
Papildyta punktu:
Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066

11.22. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos įrankiais ir masalais, skirtais plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai.
Papildyta punktu:
Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

12. Draudžiama gaudyti:
12.1. šių rūšių žuvis:
12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);
12.1.5. nėgių vingilius;
12.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
12.1.7. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:
12.2.1. lašišas (Salmo salar);
12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);
12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);
12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);
12.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):
12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;
12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;
12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;
12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;
12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;
12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;
12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;
12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;
12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;
12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;
12.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.
Papildyta punktu:
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.
15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:
15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Pastabos
1. Alaušas Utenos 1071,8
2. Asveja Molėtų, Švenčionių 978,2 Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto
3. Didžiulis (Daugų) Alytaus 912,7
4. Drūkšiai Zarasų 3204,9 Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
5. Siesartis Molėtų 503,6
6. Vištytis Vilkaviškio Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
7. Elektrėnų tvenkinys Elektrėnų 1389,6

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

III1 SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

161. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
162. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
163. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.
Papildyta skyriumi:
Nr. D1-557, 2016-08-22, paskelbta TAR 2016-08-22, i. k. 2016-22544

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:
17.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;
17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):
17.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;
17.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048

17.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

18. Neteko galios nuo 2013-07-06
Punkto naikinimas:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

18. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

19. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

_________________


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas
1. Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos
2. Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos
3. Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos
4. Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis
5. Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka
6. Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba
7. Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-700, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14919


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
2 priedas

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis Baseinas
1. Avirė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
2. Bilsinyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
3. Dievogala Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
4. Gauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
5. Karklė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
6. Kerupė Dievogala Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
7. Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
8. Mara Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
9. Medukštėlė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
10. Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
11. Ova Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
12. Ratnyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
13. Rėvuona Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
14. Samė Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
15. Skirpstauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
16. Strūzda Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
17. Šustis Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
18. Šyša (aukščiau Katyčių) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
19. Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
20. Viešvilė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
21. Žvirgždė Karklė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
22. Beržūna Šalčia Merkio
23. Beržupis Merkys Merkio
24. Cirvija Merkys Merkio
25. Derežna Merkys Merkio
26. Derežnytė Merkys Merkio
27. Duobupis D Merkys Merkio
28. Geluža Merkys Merkio
29. Graužupis Merkys Merkio
30. Grūda Merkys Merkio
31. Lukna Merkys Merkio
32. Maltupis Šalčia Merkio
33. Mažoji Kena Merkys Merkio
34. Nedzingė Merkys Merkio
35. Pasgrinda Verseka Merkio
36. Skroblus Merkys Merkio
37. Spengla Merkys Merkio
38. Taurupis Verseka Merkio
39. Turė Merkys Merkio
40. Ūla Merkys Merkio
41. Uosupis Ūla Merkio
42. Vardauka Merkys Merkio
43. Verseka Merkys Merkio
44. Bezdonė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
45. Bražuolė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
46. Dūkšta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
47. Juodė Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
48. Kamaja Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
49. Kena Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
50. Laukysta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
51. Lokys Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
52. Lomena Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
53. Manierka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
54. Mozūriškanka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
55. Musė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
56. Nemenčia Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
57. Riešė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
58. Rudamina Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
59. Saidė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
60. Strūna Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
61. Strūna Strečia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
62. Šešuva Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
63. Taurija Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
64. Veršupis Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
65. Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
66. Žalesa Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
67. Žiežmara Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
68. Jusinė Žeimena Žeimenos
69. Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) Žeimena Žeimenos
70. Luknelė Žeimena Žeimenos
71. Mera Žeimena Žeimenos
72. Peršokšna Lakaja Žeimenos
73. Petruškė Žeimena Žeimenos
74. Saria Žeimena Žeimenos
75. Skerdiksna Žeimena Žeimenos
76. Skirda Žeimena Žeimenos
77. Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys) Šventoji Šventosios
78. Grabuosta Siesartis Šventosios
79. Nevėža Virinta Šventosios
80. Pelyša Šventoji Šventosios
81. Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas) Šventoji Šventosios
82. Storė Šventoji Šventosios
83. Taurožė Šventoji Šventosios
84. Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys) Šventoji Šventosios
85. Želva Siesartis Šventosios
86. Dratvinys Dubysa Dubysos
87. Gynėvė Dubysa Dubysos
88. Kirkšnovė Dubysa Dubysos
881. Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys) Dubysa Dubysos
89. Lapišė Dubysa Dubysos
90. Luknė Dubysa Dubysos
91. Mūkė Dubysa Dubysos
92. Šventupis Dubysa Dubysos
93. Agluona Šešuvis Jūros
94. Aitra Jūra Jūros
95. Akmena Jūra Jūros
96. Ančia Šešuvis Jūros
97. Apusinas Šešuvis Jūros
98. Balčia Šešuvis Jūros
99. Bebirva Šaltuona Jūros
100. Bremena Akmena Jūros
101. Egluona Agluona Jūros
102. Ežeruona Jūra Jūros
103. Giluvė Jūra Jūros
104. Irtuona Ežeruona Jūros
105. Ižnė Akmena Jūros
106. Lokysta Jūra Jūros
107. Šaltuona Šešuvis Jūros
108. Šešuvis Jūra Jūros
109. Šunija Jūra Jūros
110. Trišiūkštė Šešuvis Jūros
111. Upyna Šešuvis Jūros
112. Upynikė Trišiūkštė Jūros
113. Vėžus Jūra Jūros
114. Agluona Minija Minijos
115. Aisė Veiviržas Minijos
116. Alantas Minija Minijos
117. Ašva Veiviržas Minijos
118. Babrungas Minija Minijos
119. Blendžiava Salantas Minijos
120. Didžioji Sruoja Minija Minijos
121. Dirsteika Veiviržas Minijos
122. Gerdaujė Minija Minijos
123. Graumena Šalpė Minijos
124. Judrė Graumena Minijos
125. Kapupis Sausdravas Minijos
126. Karkluoja Alantas Minijos
127. Lukna Minija Minijos
128. Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys) Nemunas Nemuno
129. Mišupė Minija Minijos
130. Pala Minija Minijos
131. Salantas Minija Minijos
132. Šalpė Veiviržas Minijos
133. Sausdravas Minija Minijos
134. Šilupis Sausdravas Minijos
135. Skinija Minija Minijos
136. Šlužmė Veiviržas Minijos
137. Šviekšnelė Ašva Minijos
138. Trumpė Želsva Minijos
139. Upita Šlužmė Minijos
140. Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos) Minija Minijos
141. Vieštovė Minija Minijos
142. Žvelesys Ašva Minijos
143. Žvelsa Minija Minijos
144. Apšė Bartuva Lietuvos pajūrio upių
145. Babrūnė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
146. Bonalė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
147. Darba Žyba Lietuvos pajūrio upių
148. Degalas Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
149. Juodupis Šventoji Lietuvos pajūrio upių
150. Kaltis Apšė Lietuvos pajūrio upių
151. Kulšė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
152. Luknė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
153. Luoba Bartuva Lietuvos pajūrio upių
154. Ringelis Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
155. Sartis Apšė Lietuvos pajūrio upių
156. Šata Bartuva Lietuvos pajūrio upių
157. Smeltalė Kuršių marios Lietuvos pajūrio upių
158. Žyba Šventoji Lietuvos pajūrio upių
159. Lūšė Venta Ventos
160. Šerkšnė Venta Ventos
161. Višetė Venta Ventos

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Nr. D1-937, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20066Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
3 priedas


UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS


Eil.
Nr. Vandens telkinys Žvejybos vietos
1. Neris nuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos
2. Žeimena nuo žiočių iki Lakajos žiočių
3. Vilnia nuo žiočių iki Kenos žiočių
4. Šventoji nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį
5. Siesartis nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6. Širvinta nuo žiočių iki Liukonių tilto
7. Dubysa nuo žiočių iki Kražantės žiočių
8. Jūra nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos
9. Minija nuo Lankupių iki Salanto žiočių
10. Veiviržas nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto
11. Akmena–Danė nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
12. Šventoji (pajūrio) nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.
__________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
4 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr. Upė Vyresnysis vandentakis Vieta
1. Neris Nemunas nuo kelio Nr. 262 tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje
nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių
2. Žeimena Neris nuo žiočių iki Lakajos žiočių
3. Vilnia Neris nuo žiočių iki Kenos žiočių
4. Šventoji Neris nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį
5. Siesartis Šventoji nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
6. Širvinta Šventoji nuo žiočių iki Liukonių tilto
7. Dubysa Nemunas nuo žiočių iki Kražantės žiočių
8. Kražantė Dubysa nuo žiočių iki Kelmės užtvankos
9. Jūra Nemunas nuo žiočių iki Tauragės užtvankos
10. Minija Nemunas nuo Lankupių iki Salanto žiočių
11. Veiviržas Minija nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto
12. Šventoji (pajūrio) Baltijos jūra nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
13. Akmena–Danė Kuršių marios nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468
Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133
Nr. D1-658, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14048
Nr. D1-389, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14375Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
5 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

Eil. Nr. Upė Vieta
1. Neris Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn
Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn
Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių
Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Nuo geležinkelio Vinius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių
2. Šventoji Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn
Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn
3. Jūra Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn
4. Minija Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn
Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn
5. Žeimena Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

_____________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435
Nr. D1-596, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12133Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
6 priedas


UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D.

Eil. Nr. Upė Vieta
1. Nemunas Dubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių

___________________
Paskutinis taisymas: 2017-03-13 17:27 nuo dainiuška.
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: Arutis, Baubas, Vitalka0130, donatasx3, Dalius. Kaunas, fanas

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2014-06-05 19:43 #3247

 • saulius67
 • saulius67 avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žinutės: 2379
 • Gauta padėkų: 2162
Naujausias papildymas
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. birželio 2 d. Nr. D1-490
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=99f29f00eb1211e3bb22becb572235f5
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: Baubas, donatasx3, Dalius. Kaunas

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2015-01-09 10:27 #9429

 • Dolcas
 • Dolcas avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žvejoju kaip moku
 • Žinutės: 1673
 • Gauta padėkų: 2542
Taškai, kur bus įrengtos valčių nuleidimo vietos.

www.scribblemaps.com/maps/view/vietos/vietosvaltims
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: Baubas, donatasx3

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2015-01-09 18:43 #9437

 • Dolcas
 • Dolcas avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žvejoju kaip moku
 • Žinutės: 1673
 • Gauta padėkų: 2542
Tema užrakinta.

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2015-05-28 14:41 #14017

 • Dolcas
 • Dolcas avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žvejoju kaip moku
 • Žinutės: 1673
 • Gauta padėkų: 2542
Sveiki žvejai :) Šiandien su GA gvildenau šiaip galbūt daugeliui nelabai nesuprantamas naujas žūklės taisykles.Kažkaip nesinori dėl nežinojimo ir nesupratimo tapti brakonieriumi ir prarasti savo įrankius, plius dar ir baudą užsidirbti.Klausimas buvo, tai kiek gi galima imti plėšrios žuvies vienos žvejybos metu?Leidžiamas sugaunamų žuvų kiekis kaip žinoma pasikeitė, tad tarkim pagavus 3 lydekas, prie to dar pagauni 5 sterkus.Dabar žiūrime punktą:
"Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, 2vnt. salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, šapalų, meknių(bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis neturi viršyti 5 vnt.)"
Taigi, ką turime? Turime tai, kad galime pagauti šiame punkte nors ir visų rūšių žuvis, bet bendras skaičius negali viršyti 5 vnt.Tarkim pagavus 3 lydekas ir 2 starkius, bus norma ir tt.Dar noriu priminti, kad parašyta "vienos žvejybos metu".Nesvarbu, ar jūs žvejojate vieną dieną, ar savaitę.Tarkim jūs turite sugavę 4 lydekas, ar 6kg. kitos žuvies ir GA sakote, kad žvejojate antrą parą.Deja, tai nepadės išsisukti nuo didelių nemalonumų. Dar atminkite, kad kiekvienas žvejys savo laimikį turi laikyti atskirai, kitu atveju, gali paskaičiuoti kaip vieno, nors tarkim valtyje sėdite trise.Be to, prie tų 5 vnt. vienos žvejybos metu jūs dar galite pasigauti 5kg. kitos žuvies, kurios nenurodytos šiame punkte.

Nei žvyno, nei uodegos, nei baudų :DDDDD
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: ešerys, Baubas, Mode, Pokstas, saulius67, Ramas02, Tadas, donatasx3, Maironis ir šis narys turi 2 kitas padėkas

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2015-09-04 14:15 #15574

 • Dolcas
 • Dolcas avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žvejoju kaip moku
 • Žinutės: 1673
 • Gauta padėkų: 2542
Gavau žurnalą "ŽVEJOK".Jo viduje radau lankstinuką su aiškiai nurodytais leidžiamų žuvų imamų dydžiais, kiekiais bei draudimais neršto metu.Lankstinukas nedidelis ir kokybiškas.Siūlyčiau įsigyti :)
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: Baubas, saulius67, Ramas02, donatasx3

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2016-06-29 11:46 #21365

 • dainiuška
 • dainiuška avataras
 • Neprisijungęs
 • Forumo narys
 • Žinutės: 2316
 • Gauta padėkų: 2791
Nuo liepos 1 d., įsigaliojus Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimams, žvejai mėgėjai galės pasiimti nebe penkis sterkus, kaip dabar, bet tik tris. Leidžiamų sužvejoti ir pasiimti sterkų skaičius sumažintas todėl, kad beveik visuose šalies vandens telkiniuose yra per mažai plėšriųjų žuvų. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo liepos 1-osios vienos žvejybos metu leidžiama sugauti vieną šamą, ne daugiau kaip po du salačius ir ūsorius, ne daugiau kaip po tris lydekas, sterkus, ungurius, marguosius upėtakius ir kiršlius, ne daugiau kaip po penkis šapalus, vėgėles ir meknes. Bendras šių žuvų skaičius negali viršyti penkių. Pavyzdžiui, galima sugauti tris sterkus ir dvi lydekas arba du salačius, dvi lydekas ir sterką. Bendras šių žuvų svoris nėra ribojamas. Svarbu, kad lydekos ar sterkai būtų ne mažesni kaip 45 cm. Papildomai dar leidžiama sužvejoti 5 kg (Kuršių mariose – 7 kg) ešerių, kuojų, karšių ir kitų žuvų, kurių sugavimas nelimituotas. Laimikiui nėra priskiriamos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą įrašytos žuvys ir tos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Kiekvienas žvejys savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų laimikio. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojus jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, priskiriamos laimikiui. Už visas laimikio žuvis, sugautas pažeidus mėgėjų žvejybą reguliuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama žuvų ištekliams padaryta žala. Žvejybos taisykles galima rasti čia.
Tema užrakinta.
Jums padėkojo šie nariai: Baubas, Dolcas, saulius67, Tadas, donatasx3, fanas, Maironis

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės 2017-05-14 16:39 #26023

 • Dolcas
 • Dolcas avataras
 • Neprisijungęs
 • Moderatorius
 • Žvejoju kaip moku
 • Žinutės: 1673
 • Gauta padėkų: 2542
Tiksliai garantuoti negaliu, bet starkių ir karšių draudimas pratęstas iki birželio 1d.
Tema užrakinta.

DISKUSIJŲ DALYVIŲ GIMTADIENIAI

NewMan gimtadienis šiandien (19) , Likeris gimtadienis už 9 dienų (33)
Puslapio sukūrimo laikas: 0.246 sekundžių